Obchodní podmínky affiliate programu internetových obchodů společnosti KetoDiet CZ s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti KetoDiet CZ s.r.o., sídlem Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10,
  IČ 02648661, DIČ: CZ02648661 (pro Slovenskou republiku se používá DIČ: SK4120013854), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221830 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti Partnera (registrovaného účastníka Affiliate Programu) a Poskytovatele (provozovatele Affiliate programu) při plnění Smlouvy o spolupráci. Jakékoliv dotazy ve vztahu k Poskytovateli lze směřovat na kontakty uvedené na stránce: www.partneri.ketodiet.cz.

 2. Smlouva o spolupráci je mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavřena schválením registrace Partnera do Affiliate programu ze strany Poskytovatele, a řídí se těmito Obchodními podmínkami, podmínkami příslušné Kampaně a platnými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem). Smlouva o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě.

Affiliate program je provozován Poskytovatelem prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ: 28777000 (dále jen „Aplikace Affilbox“).

2. Vymezení užívaných pojmů

 1. Smlouva o spolupráci je smlouva uzavřená dle těchto Obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele s cílem zajištění prodeje zboží a služeb Poskytovatele prostřednictvím internetových obchodů Poskytovatele obsahujících on-line provizní systém, které jsou provozovány na webovém rozhraní www.ketodiet.cz nebo www.ketodiet.sk (dále jen „Webové rozhraní“), a to dle podmínek příslušné Kampaně a/nebo informací uvedených na Webovém rozhraní Poskytovatele (např. výši provize, podmínky jejího získání, vyplacení či daňového zatížení).

  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Smlouva o spolupráci je uzavřena dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením. Nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci jsou tyto Obchodní podmínky.

 2. Kampaň specifikuje konkrétní plnění a zadání (vč. podmínek), které má dle požadavků Poskytovatele poskytnout Partner k zajištění řádné a efektivní propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Kampaní se zejména rozumí vymezení zboží, služby či webové stránky Poskytovatele, které mají být Prostřednictvím Affiliate programu propagovány, podmínky propagace a získání provize.

 3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem Kampaně. Konverzí se rozumí dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z Návštěvníka se úspěšnou Konverzí stává Zákazník Poskytovatele.

 4. Propagací využívanou v rámci Affiliate programu se rozumí zejména následující metody Propagace:

  1. umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

  2. uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

  3. rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

  4. odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí; nebo

  5. jiný způsob popsaný Poskytovatelem v Kampani.

 5. Návštěvníkem je jakákoliv osoba, která navštíví Webové rozhraní na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci Poskytovatelem požadovaných metod Propagace.

 1. Partnerem je zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, která se na základě registrace a schválení ze strany Poskytovatele účastní Affiliate programu Poskytovatele.

 2. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci Affiliate programu (Affil ID). Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho Provizní odkaz využit při uskutečnění Schválené Konverze.

 3. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v Aplikaci AffilBox v rámci administrace Affiliate programu, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu, jakož i informace o fakturaci provizí.

 4. Schválená Konverze je taková Konverze, při které ze strany Zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby Partnera, které má být dle požadavků Poskytovatele Propagováno v rámci Affiliate programu, jsou-li řádně splněny
  i všechny ostatní podmínky na plnění sjednané ve Smlouvě o spolupráci (např. uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy dle zákona obchodních podmínek Poskytovatele).

Zákazníkem je osoba, která na Webovém rozhraní Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění v souladu s touto Smlouvou o spolupráci.

3. Práva a povinnosti Partnera

 1. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Partner je rovněž povinen chránit své přístupové údaje ke svému Proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku porušení výše uvedených povinností ze strany Partnera.

 2. Partner je povinen vykonávat svou činnost (plnit Smlouvu o spolupráci) v souladu s platnými právními předpisy, při jejím výkonu postupovat profesionálně, s odbornou péčí, a vždy tak, aby neohrozil či nepoškodil dobré jméno ani dobrou pověst Poskytovatele a/nebo jeho výrobků či služeb. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a/nebo příslušným právním řádem. Součástí náhrady škody bude i případná sankce či náhrada škody vyžadovaná po Poskytovateli v důsledku činnosti Partnera (od třetích osob, veřejnoprávních orgánů nebo soudů) a náklady na právní zastoupení vynaložené Poskytovatelem.

 3. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem, a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

 4. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní Provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných Konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

 5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele jen těch materiálů, které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v Affiliate programu, a to v nezměněné podobě. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než schváleným způsobem pro účely příslušné Kampaně. Partner je v případě pokynu Poskytovatele další šíření a využívání materiálů bezodkladně zastavit a stáhnout.

 6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele, jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci Kampaně.

 7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod Propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele. Obdobně Partner nesmí využívat metody, které neodůvodněně nadměrně zatěžují Webové rozhraní Poskytovatele.

 8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o spolupráci a uzavřít Provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny a je odpovědný za případně způsobenou škodu.

 9. Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads. Dále je zakázáno cílit na brandová vyhledávací slova Poskytovatele.

 10. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a Affiliate programu, včetně programového vybavení webového rozhraní a Affiliate programu, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s odst. 5. tohoto článku podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

11. Partner bere na vědomí a souhlasí, že Provizní účet nebo Webové rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.
 2. Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích Zákazníků. Platnost souborů cookie sleduje Poskytovatel 14 dnů od prokliku Zákazníka. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že Zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit Konverzi k Proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.
 3. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné Schválené Konverze provizi dle článku 5 těchto Obchodních podmínek.
 4. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce při plnění Kampaně použít a Partner je povinen mu je bez zbytečného odkladu poskytnout.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti příslušný závazek či právo vznikly. Změnu Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení, není-li v Obchodních podmínkách či oznámení stanoveno jinak.

5. Provize

 1. Výše provize je uvedena v Affiliate programu u každé Kampaně zvlášť. Provize jsou Poskytovatelem schvalovány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují Zákazníkovi (zejména spotřebiteli) odstoupit od příslušné smlouvy.

 2. Schvalování Konverzí probíhá manuálně. O schválení provize je Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu. Provize jsou schváleny vždy jen u těch Konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby propagovaných v Kampani ze strany Zákazníka. Za zrušené, neuhrazené či stornované objednávky nebo při odstoupení Zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi. Provize se nepočítá z ceny služeb/odvodů hrazených se zbožím či službou (např. DPH, dopravné, balné, doběrečné atp.).

 3. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho Provizním účtu je vyšší než částka uvedená v Affiliate programu (tj. sjednaná ve Smlouvě o spolupráci). Pokud zůstatek provize na Provizním účtu Partnera překročí výše uvedenou částku, má Partner povinnost vždy do 5 dnů po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí, kdy došlo k překročení výše uvedené částky, požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Každý z Partnerů je pak, bez ohledu na výši částky na Provizním účtu, povinen požádat Poskytovatele o výplatu provize za předcházející kalendářní rok, a to nejpozději do 5-tého dne měsíce ledna následujícího roku (tj. např. pro výplatu provize za rok 2021 platí termín pro podání žádosti do 5.1.2022). Na základě žádosti Partnera zašle Poskytovatel Partnerovi report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat a Partner se zavazuje vystavit bezodkladně příslušný doklad (v případě podnikatelů je takovým dokladem faktura). Pokud Partner poruší svou povinnost požádat Poskytovatele o výplatu provize za předcházející kalendářní rok, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (maximálně však ve výši provize za příslušný kalendářní rok), kterou je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst s nárokem na úhradu provize.

 4. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být kratší než 14 dnů od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti příslušného dokladu stanovené platným právním řádem České republiky, jinak jí může Poskytovatel bez proplacení vrátit Partnerovi k opravě či doplnění.

 5. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout
  si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

 6. Vyplácení provizí probíhá výhradně bezhotovostním bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu).

6. Námitky Partnera

1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

 1. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné

  k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

 2. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

  7. Ochrana osobních údajů a důvěrnosti

 1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů a budou využita jen pro zákonem stanovené účely (zejména plnění Smlouvy o spolupráci) a pro oprávněné zájmy Poskytovatele (zejména zamezení podvodů, přímý marketingu – např. nabízení relevantních služeb včetně zasílání obchodních sdělení zasílaných z důvodu oprávněného zájmu). Poskytovatel bude nakládat s osobními údaji, které Partner Poskytovateli předal v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

 2. Jakékoliv zasílání obchodních sdělení Poskytovatele je Partner oprávněn odmítnout u kontaktní osoby Poskytovatele (viz. www.partneri.ketodiet.cz) či při zaslání každého obchodního sdělení.

 3. Partner se zavazuje zachovávat důvěrnost informací získaných v souvislosti s plněním Smlouvy o spolupráci.

  8. Doba trvání Smlouvy o spolupráci a její zánik

 1. Smlouva o spolupráci je uzavřena dle českého práva, na dobu specifikovanou v Kampani, případně na dobu neurčitou. Partner není oprávněn postoupit Smlouvu o spolupráci či s ní související pohledávky třetí osobě.

 2. V případě podezření, že Partner svým jednáním porušil nebo porušuje právní předpisy či práva třetích osob, je Poskytovatel oprávněn zakázat Partnerovi plnění Smlouvy o spolupráci a pozastavit mu přístup do Affiliate programu i bez předchozího upozornění Partnera.

 3. K zániku Smlouvy o spolupráci může dojít

  1. dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem

  2. výpovědí kterékoliv ze stran Smlouvy o spolupráci, a to i bez udání důvodu. Výpověď je nutné zaslat písemně či e-mailem a Smlouva o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně

  3. odstoupením od Smlouvy o spolupráci ze strany Poskytovatele v případě porušení dobrých mravů nebo Smlouvy
   o spolupráci ze strany Partnera. Odstoupení je nutné zaslat písemně či e-mailem a Smlouva o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi.

 4. Zánik Smlouvy o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

 5. V případě zániku Smlouvy o spolupráci je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku Smlouvy o spolupráci vznikl nárok. Ustanovení o výplatě provize se použijí obdobně.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od: 1. 7. 2021.